travel news

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

พัฒนาการของฝิ่นคือเรื่องราวที่น่าศึกษาเรียนรู้ ที่นี่จึงได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นอย่างรอบด้าน ทุกแง่มุม ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำฝิ่นเข้ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น การฟื้นฟูสภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองคำของประเทศไทยอันเป็นดินแดนแห่งยาเสพติดที่ลือลั่นในอดีต